top of page
Ieškoti
  • Writer's picturevilniusjews

Tarp dviejų pasaulių: rašytojo S. An-skio ukrainietiški keliai ir sąsajos su Vilniumi

Vilniaus žydų viešoji biblioteka balandžio 21 d., 18 val., kviečia išklausyti paskaitą ir pabendrauti su nuostabia intelektuale Svetlana Panič - vertėja, Rytų Europos ir žydų kultūros tyrinėtoja, Tarptautinės humanitarų asociacijos nare.

Sužinosite apie neįtikėtinas kultūrines Ukrainos ir Vilniaus žydų sąsajas, išgirsite neįtikėtinų istorijų.

Išankstinė registracija - info@vilnius-jewish-public-library.com.

Paskaita „Tarp dviejų pasaulių: žydų etnografo ir rašytojo An-ski S. (tikr. Šloime Rappoport) ukrainietiški keliai ir sąsajos su Vilniumi“ vyks rusų kalba, renginio metu būtina laikytis galiojančių karantino reikalavimų.

Žydų rašytojas, pirmasis žydų tautosakos tyrinėtojas, kultūros veikėjas, politinis aktyvistas Semionas An-skis - tai žmogus, kurio likimas daugeliu linijų persipynė su intelektualiniais ir kultūriniais Rytų Europos intelektualų siekiais.

S. An-skis gimė 1863 m. Čašnikuose prie Vitebsko, mirė 1920 m. lapkričio 8 d. Otvocke, Lenkijoje. Rašė rusų ir jidiš kalbomis, dalyvavo narodnikų judėjime. S.An-skis 1894–1904 m. gyveno emigracijoje Paryžiuje, 1919 m. Vilniuje įkūrė Žydų istorijos ir etnografijos draugiją. Labiausiai žinomas dėl savo pjesės „Dibukas: tarp dviejų pasaulių“, (“Der dibek: Tsvishn tsvey veltn”) parašytos 1914 m., kuri iki šiol statoma viso pasaulio teatro scenose. Plačiai išgarsėjo S. An-skio parašytas žydų darbininkų sąjungos Bund himnas „Priesaika“ (“Di shvue”).

Po 1917 m. bolševikų perversmo Rusijoje S. An-skis pabėgo į Vilnių, kur su "Vilner Trupe" aktoriais repetavo „Dibuk’ą“. Dėl 1919 m. balandžio mėn. įvykusio pogromo visa grupė išvyko į Varšuvą. Mirė S.An-skis nuo širdies smūgio po organizacinio Varšuvos žydų etnografinės draugijos posėdžio. „Dibuko“ premjerą Vilner Trupe su režisieriumi Dovidu Hermanu surengė 1920 m. gruodžio 9 d., pasibaigus 30-ties dienų gedului po autoriaus mirties.

Kaip rašė žydų kilmės rusų poetas Osipas Mandelštamas, S. An-skyje „sutilpo tūkstantis štetlo rabinų“, o jo biografija „perpildyta žydiškumo ir liaudininkų (narodnikų) ideologijos: pogromai, žmogiškos nelaimės, susitikimai, klastingiausi visuomeninės veiklos modeliai...“. Etnografinės An-skio ekspedicijos Voluinėje, Podolske ir Kijevo gubernijoje atskleidė ir įamžino garsais, vaizdais bei pasakojimais Ukrainos žydų bendruomenių kasdienybę kaip „didžiulį turtą, su kuriuo galima gyventi džiaugsmingai ir išdidžiai“.

Pasakojimas apie An-skio likimą tautinės savimonės paieškų istorijos fone ves mus iš Čašnikų miestelio (štetlo) Vitebsko gubernijoje per Jekaterinoslavą (dabar – Dnipras), Kijevą, Kremenecą, Voluinę į Vilnių, kur 1918 m. An-skis iš naujo rašys savo įžymiąją pjesę „Dibukas“ ir svajos apie Žydų muziejaus įkūrimą!

S. An-ski, gyvendamas ir dirbdamas Vilniuje, kurį laiką buvo apsistojęs name, kuriame dabar yra įsikūrusi Vilniaus žydų viešoji biblioteka. žydų bendruomenės "Vilnius - Lietuvos Jeruzalė" rūpesčiu pie pastato buvo pritvirtinta memorialinė lenta (autorius - skulptorius Mindaugas Šnipas. Lentos pagaminimą finansavo žydų bendruomenė „Vilnius-Lietuvos Jeruzalė“ ir GVF."Меж двух миров": украинские пути и вильнюсские нити в судьбе еврейского этнографа и писателя Семена Ан-ского."


Первый еврейский этнограф, писатель, общественный деятель Семен Ан-ский (Шломо Зайнвил Раппопорт, 1861- 1920) был человеком, в судьбе которого переплелись многие линии интеллектуальных и культурных исканий еврейской интеллигенции Восточной Европы. Как писал Осип Мандельштам, в Ан-ском «помещалась тысяча местечковых раввинов», а его биография отмечена «избытком еврейства и народничества: погромы, человеческие несчастья, встречи, лукавейшие узоры общественной деятельности…». Этнографические экспедиции Ан-ского в еврейские местечки Волынской, Подольской и Киевской губерний открыли запечатленную в звуках, образах и рассказах повседневность еврейских общин Украины как «огромное богатство, которым можно радостно и гордо жить».

Рассказ о судьбе Семена Ан-ского на фоне истории поисков национального самосознания восточноевропейского еврейства поведет из местечка Чашники Витебской губернии через Екатеринослав, Петербург, Киев, Кременец, Волынь в Вильнюс, где в 1918 году Ан-ский заново напишет свою знаменитую пьесу «Дибук» и будет мечтать о создании Еврейского музея.

S. An-ski (pseudonym), real name Shloyme Rappoport, was born in Chashniki near Vitebsk, Russian Empire in 1863 and died in Otwock, Poland on November 8, 1920. He was a Jewish author, researcher of Jewish folklore, cultural and political activist. He was writing in the Russian and Yiddish languages. Under the influence of the Russiannarodnikmovement, An-sky became interested in ethnography.

In 1894 he emigrated to Paris and resided there until 1904. In 1919, he established the History and Ethnography Society in Vilnius. He is best known for his play “The Dybbuk: Between Two Worlds” (“Der dibek: Tsvishn tsvey veltn”), written in 1914. It is still performed today in theatres around the world and widely considered the jewel of the Jewish theatre.

An-ski was also the author of the popular song Di Shvue (The Oath), which became a famous anthem of the Jewish Workers UnionBund.

After the Russian Bolshevik revolt of 1917, he fled to Vilnius in 1918, where he rehearsed “The Dybbuk” with the actors of Vilner Trupe. After the pogrom of 1919, the whole theatre company moved to Warsaw.

He died there of heart attack after taking part in an organising meeting of the Jewish Ethnographic Society of Warsaw. The premiere performance of “The Dybbuk” was staged by Vilner Trupe with the director Dovid Herman on December 9, 1920 as soon as the 30-day mourning period after the author’s death was over.

52 peržiūros0 komentarų

Naujausi įrašai

Rodyti viską

留言


bottom of page