ŽYDŲ BENDRUOMENĖS "VILNIUS - LIETUVOS JERUZALĖ" VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Žydų bendruomenė "Vilnius - Lietuvos Jeruzalė" griežtai pasisako prieš nuoseklias Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) pastangas heroizuoti Joną Noreiką (Generolą Vėtrą).

      Stebint LGGRTC laikyseną, analizuojant argumentaciją, kuri valstybinės institucijos vardu pateikiama viešojoje erdvėje, susidaro įspūdis, kad problema nesuvokiama (ar vengiama suvokti) kaip visuma. Akivaizdžiai justi, kad valstybinė institucija daro žingsnius, tolinančius mus, lietuvių ir žydų bendruomenes, nuo tarpusavio supratimo ir pasitikėjimo.

      Istorija moko, kad santykius tarp tautų ilgiems dešimtmečiams gali suardyti tam tikras skaičius piktavališkai veikiančių niekšų, pasinaudojusių ir nepalankiai susiklosčiusiomis aplinkybėmis, ir didžiumos bendruomenės abejingumu. Pasitikėjimui bei istoriniam teisingumui atkurti reikia ne tik PASMERKIMO piktavališkumo kaip veikimo principo, ne tik ĮVERTINIMO niekšiškų poelgių faktais ir dokumentais, viešai įvardijant nusikaltėlius, bet ir įveikimo ABEJINGUMO, kuris yra būtina efektyvaus piktos valios veikimo sąlyga.

       Mes visi padarėme žingsnį link istorinio teisingumo, kai tapo visuotinai pripažinta, kad Holokaustas buvo išskirtinė sąmoningo piktavališkumo apraiška, neturinti analogų Istorijoje. Kad beveik visiškas Lietuvos žydų išnaikinimas yra viena skaudžiausių tragedijų mūsų valstybės istorijoje. Dar vienas žingsnis buvo padarytas, kai pradėtas vykdyti teisingumas atžvilgiu konkrečių asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjusių prie šios tragedijos. Tačiau šiandien didžiausią žingsnį reikia žengti siekiant įveikti abejingumą, emocinį nejautrumą.

      Deja, tenka konstatuoti: LGGRTC ne tik nedaro žingsnių šia linkme, bet ir juda priešinga kryptimi.

      Mes nesiimame vertinti visų faktų, pateiktų LGGRTC paaiškinimuose, tačiau bendra tų raštų tendencija aiški: siekiama žūtbūt įtvirtinti J. Noreiką kaip visapusišką herojų. J. Noreika buvo tragiško likimo žmogus, tačiau jo biografijoje buvo puslapių, kurie neleidžia jo laikyti heroizmo pavyzdžiu VISIEMS Lietuvos piliečiams. Dar daugiau: tikrai nemažai daliai Lietuvos piliečių - ir priklausančių žydų bendruomenei, ir ne tik - kyla pagrįstų abejonių dėl tokios heroizacijos pasekmių - tiek tarptautiniu lygmeniu, tiek turint omeny lietuvišką kontekstą - tas ilgametes daugelio šviesių Lietuvos žmonių pastangas skaudžią istoriją geriau suprasti, pagarbiau priimti ir atsargiau vertinti.

      Negalima tikėtis tarpusavio supratimo, kai absoliučiai neįvertinama, kad tam tikros istorinių įvykių interpretacijos, veiksmai, siekiant tas interpretacijas įamžinti, yra padidinto jautrumo zonoje, jaudrinant dar neužsivėrusias žaizdas. Reikia suprasti, kad J. Noreikos, kurį paties LGGRTC pripažinimu vokiečių okupacinei valdžiai pavyko įtraukti į "su žydų izoliavimu susijusių reikalų tvarkymą", viešas pagerbimas memorialine lenta pačiame centre miesto, dar vadinamo Lietuvos Jeruzale, yra simbolinis spjūvis, moralinis paniekinimas ir tų, kurie patyrė visas tragiškas to izoliavimo pasekmes, ir tų, kurie išliko ir dar gyvai prisimena, kaip pasibaisėtinai buvo tvarkomi su tuo izoliavimu susiję reikalai.

      Deja, problemos visumos nesupratimas mažų mažiausiai liudija vertybinį kurtumą, kuris, deja, būdingas šiandieninei LGGRTC vadovybei bei jos vykdomai politikai.

       Nepakeitę šios netoliaregiškos, morališkai ydingos politikos negalime tikėtis gilesnio supratimo ir geresnio sutarimo.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

©2019 Žydų bendruomenė "Vilnius - Lietuvos Jeruzalė".